پروژه جناب طباطبایی منطقه 22        

   دو واحد شمالی و جنوبی